top of page

Lover for Norsk Skipsmeglerforbund

Vedtatt på konstituerende møte 1. februar 1919 (med endringer vedtatt på landsmøter 1921, 1922, 1931, 1935, 1936, 1938, 1953, 1958, 1982, 1983, 1986, 1991, 2001 og 2011)

§ 1

Norsk Skipsmeglerforbund er en landsorganisasjon hvis formål det er å samle norske skipsmeglerfirmaer til ivaretagelse av felles interesser.

§ 2

Forbundets virksomhet vil navnlig være:
a) å fremme samholdet og samarbeidet mellem skipsmeglere,
b) å søke de sedvanemessige regler og prinsipper for utøvelsen av skipsmeglernes praksis og i det hele å virke for en korrekt opptreden av Forbundets medlemmer i ethvert forretningsanliggende og å arbeide for fjernelse av misbruk av enhver art,
c) å yte medlemmene bistand og understøttelse ved oppkommende vanskeligheter og tvistemål,
d) å fremholde overfor myndighetene og andre organisasjoner skipsmeglernes anskuelser, ønsker og krav,
e) å avgi uttalelser om kutymespørsmål og praksis,
f) samt i det hele å representere de norske skipsmeglere.

§ 3

Som medlemmer av Forbundet kan opptas norske skipsmeglerfirmaer. Landsmøtet fastsetter betingelsene for medlemskap.
Lokale skipsmeglerforeninger kan slutte seg til Forbundet, og i så fall må deres aktive firmamedlemmer innmeldes som medlemmer av Forbundet. Fra distrikter eller byer hvor der finnes lokalforeninger som er tilsluttet Forbundet, kan dette ikke oppta medlemmer utenfor lokalforeningen.

Alle innmeldelser må godkjennes av Hovedstyret. Utmeldelser kan kun gis til utgangen av kalenderåret og må skje skriftlig innen utgangen av desember.

Forbundets lover og de i henhold til dem fattede beslutninger er bindende både for alle Forbundets medlemmer og for lokalforeninger som har sluttet seg til Forbundet. Innskrivningspenger og årskontingent til Landsforbundet fastsettes av Landsmøtet, og kontingenten gjelder til de blir forandret på nytt Landsmøte, og da med virkning fra nestfølgende kalenderår. Årskontingenten betales for kalenderåret. Dog kan Hovedstyret nedsette denne kontingent for nye medlemmer i innmeldelsesåret. Årskontingenten forfaller til betaling 1. januar hvert år.

§ 4

Forbundet har følgende organer:
a) Landsmøtet,
b) Hovedstyret,
c) Rådet,
d) Sekretariatet

§ 5

Landsmøtet har den øverste myndighet i alle Forbundets anliggender.

Ordinært Landsmøte holdes hvert år og innkalles av Hovedstyret til tid og sted som dette bestemmer. Medlemmene underrettes foreløpig om berammelsen minst 6 uker før møtet holdes, og tidligst 3 uker deretter utsendes endelig innkallelse med minst 14 dagers varsel. I innkallelsen oppgis hvilke saker som skal behandles.

Landsmøtets forhandlinger ledes av Forbundets President – eller ved hans forfall av en av Varapresidentene – og hans stemme gjør utslaget i tilfelle av stemmelikhet.

På Landsmøtene kan medlemmene møte med en eller flere representanter, men hvert medlem har bare en stemme. De kan også la seg representere ved et annet medlem eller representant for medlem med skriftlig fullmakt. For å avgi stemme kreves at riktig årskontingent resp. årsavgift til Skipsmeglernes Servicekontor er betalt.

§ 6

På det ordinære Landsmøte behandles:
a) Årsberetning og regnskap,
b) anvendelse av overskudd,
c) valg av Hovedstyre (jfr. § 8), valg av valgkomité bestående av 3 medlemmer og valg av revisor. Alle valg gjelder for et tidsrom av 2 år.
d) Forslag fra Hovedstyret, lokalforeninger eller enkeltmedlem.
Forslag som ønskes behandlet på det ordinære Landsmøte, må innsendes til Hovedstyret innen 14 dager etter utsendelsen av den i § 5 nevnte foreløpige meddelelse om Landsmøtet.
Forslag fra medlem av tilknyttet lokalforening må behandles av denne og innsendes gjennom styret.

§ 7

Ekstraordinært Landsmøte til behandling av spesielle forslag innkalles når Hovedstyret finner det nødvendig, eller når det forlanges, enten av lokalforening eller av enkeltmedlemmer, som til sammen utgjør minst en tiendedel av Forbundets medlemmer.

Ekstraordinært Landsmøte innkalles av Hovedstyret til tid og sted som dette bestemmer , med minst 8 dagers skriftlig varsel til hvert medlem.

§ 8

Hovedstyret velges av Landsmøtet og består av 1 president, 2 varapresidenter, som velges særskilt, samt ytterligere fra 7 til 11 medlemmer.
Hovedstyret bør fortrinnsvis sammensettes av representanter fra de forskjellige landsdeler, og av det samlede antall medlemmer må i et hvert tilfelle ikke mer enn en tredjedel være fra samme lokalforening eller fra samme by.

§ 9

Hovedstyret ansetter direktør og sekretær.
Det holder møte etter Presidentens berammelse, så ofte han eller minst 2 andre medlemmer anser det nødvendig.
Det er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, men hvis der fremmøter 2/3 eller mindre, fordres 2/3 flertall. I tilfelle av stemmelikhet gjør Presidentens stemme utslaget.

Hovedstyret oppnevner innen sin midte et arbeidsutvalg samt de særutvalg det finner nødvendig, og har også anledning til å supplere eller oppnevne særutvalg utenfor Hovedstyret.

Forbundets saker behandles i første instans av Sekretariatet hvoretter direktøren, eventuelt etter Presidenten eller Arbeidsutvalgets nærmere bestemmelse, forelegger dem for vedkommende særutvalg eller for det samlede Hovedstyre.
Hvis Presidenten ikke er bosatt i Oslo, kan hans myndighet delegeres til en varapresident eller annet medlem av Hovedstyret, bosatt i Oslo.

Dog skal en sak i et hvert tilfelle behandles og avgjøres av det samlede Hovedstyre:
a) hvis det forlanges av den som har innsendt saken til Forbundet,
b) hvis det er dissens om avgjørelsen innen utvalget,
c) hvis det forlanges av minst ett medlem av utvalget.
Så vel innen det samlede Hovedstyre som innen utvalgene, kan saker avgjøres og behandles skriftlig ved sirkulasjon av dokumentene.

§ 10

Det påhviler Hovedstyret:
a) å lede Forbundets anliggender og fremme dets virksomhet overensstemmende med lovene,
b) å forvalte Forbundets midler,
c) å forelegge revidert årsregnskap og årsberetning, samt andre saker som behandles på landsmøtene,
d) å avgi erklæring på Forbundets vegne når sådan eskes av offentlige myndigheter eller institusjoner,
e) etter begjæring å oppnevne voldgiftsrett i tvist mellom medlem og et annet medlem eller mellom ham og lokalforeninger, eller mellom ham og forretningsforbindelse, når begge er enige om å eske sådan voldgiftsavgjørelse,
f) å avgi uttalelse om gjeldende praksis og sedvaner blant skipsmeglere eller om andre spørsmål som ligger innenfor skipsmegleres virkeområde.

§ 11

Rådet består av tidligere presidenter og varapresidenter i et antall av inntil 7. Det konstitueres første gang med de 7 som sist er trådt ut av Hovedstyret, og de som har fungert lengst trer ut etter hvert som nye kommer inn. Den sist avgåtte President er Rådets formann. Det nest etter Formannen sist inntrådte medlem fungere som Rådets viseformann.

§ 12

Rådet behandler saker som i særlige tilfelle blir det forelagt av Hovedstyret. Det kan også selv bestemme å tre i funksjon for å behandle saker av betydelig interesse for Forbundet og kan forlange innkalt ekstraordinært Landsmøte til behandling av spesielle saker. Alle Rådets beslutninger må vedtas med minst 4 stemmer. I tilfelle forfall rykker de medlemmer av Rådet som sist er trådt ut, inn som suppleanter.

§ 13

Sekretariatet ledes av Forbundets direktør, som i samarbeid med Presidenten og Arbeidsutvalget forestår den daglige administrasjon av Forbundet.

Hvis det ikke ansettes særskilt kasseforvalter, fungerer sekretæren som Forbundets kasserer med fullmakt til å disponere Forbundets midler.

Direktørens lønn og øvrige vilkår bestemmes av Hovedstyret, som også fastsetter instruks for Sekretariatets arbeid.
Sekretariatets kontor er i Oslo.

§ 14

Forbundets tillitsmenn godtgjøres sine utgifter til møter.

§ 15

Enhver tilsluttet lokalforening må:
a) hvert år innen april måneds utgang sende Hovedstyret en årsberetning.
b) rapportere innmeldelser og utmeldelser av medlemmer
c) avgi uttalelser i de av Hovedstyret oversendte saker.

§ 16

For brudd på, eller omgåelse av Forbundets lover eller beslutninger kan Hovedstyret ilegge mulkt av inntil 50 000 kroner, som disponeres etter Hovedstyrets bestemmelse.

§ 17

Hvis et medlem ikke lenger tilfredsstiller de betingelser som er fastsatt av Landsmøtet, eller har han utvist sådant forhold at han ikke bør være medlem av Forbundet, har Hovedstyret å fatte beslutning om hans utelukkelse, herunder hører manglende betaling av riktig årskontingent resp. årsavgift til Skipsmeglernes Servicekontor.

Forinnen sådan beslutning fattes, skal der innhentes uttalelse fra vedkommende medlem, og hvis han er medlem av lokalforeningen, også fra dennes styre.

Lokalforeningens styre kan etter enstemmig beslutning henstille til vedkommende medlem å melde seg ut.
Hvis der ikke er enstemmighet om sådan henstilling, eller en besluttet henstilling ikke etterkommes, forelegges saken for Hovedstyret.

Til gyldig beslutning om utelukkelse kreves at minst 2/3 av Hovedstyrets samtlige medlemmer stemmer for utelukkelse.
Et av Forbundet utelukket medlem er dermed også utelukket av enhver Forbundet tilsluttet lokalforening og kan ikke på ny inntrede som medlem med mindre 2/3 av Hovedstyrets samtlige medlemmer samtykker.

 

§ 18

Forandring av disse lover avgjøres av Landsmøtet med minst 2/3 flertall, hvis dette utgjør minst halvparten av Forbundets medlemmer. Ellers kreves minst ¾ flertall. Beslutning om Forbundets oppløsning fattes av Landsmøtet med minst ¾ flertall representerende minst 2/3 av Forbundets medlemmer. Landsmøtet velger et styre som foretar avviklingen. I tilfelle oppløsning skal Forbundets formue tilfalle Understøttelsesfondet. Det siste Landsmøte treffer bestemmelse om dettes fremtidige forvaltning.

bottom of page